Archive for Kwiecień, 2010

postheadericon Zasady doktrynalne Integralna wizja człowieka

Problem przekazywania życia, podobnie jak każdy inny problem dotyczący życia ludzkiego, powinien być tak rozpatrywany, aby – poza aspektami cząstkowymi, należącymi do porządku biologicznego, psychologicznego, demograficznego czy socjologicznego – uwzględnił całego człowieka i całe jego powołanie, obejmujące nie tylko porządek naturalny i doczesny, ale również nadprzyrodzony i wieczny. Z uwagi na to, że wielu obrońców sztucznych metod ograniczania liczby potomstwa odwołuje się do wymogów miłości małżeńskiej, czy też odpowiedzialnego rodzicielstwa, konieczną jest rzeczą jasno określić i naświetlić te dwa zasadnicze elementy życia małżeńskiego. Zamierzamy to uczynić, przypominając zwłaszcza niedawny, wysoce kompetentny, wykład na ten temat II Soboru Watykańskiego w Konstytucji pastoralnej „Gaudium et Spes” (KDK n. 47-52).

Read the rest of this entry »

postheadericon Przeszkoda pokrewieństwa obecnie

Obecnie przeszkoda pokrewieństwa ma następujący zakres: 1) w linii prostej pokrewieństwo stanowi przeszkodę we wszystkich przypadkach nieważne jest więc małżeństwo między wszystkimi wstępnymi i zstępnymi, bez względu na to, czy pokrewieństwo powstało w wyniku zrodzenia małżeńskiego, czy pozamałżeńskiego (kan. 1091 § 1) 2) w linii bocznej pokrewieństwo stanowi przeszkodę do czwartego stopnia włącznie (kan. 1091 § 2) praktycznie więc przeszkoda ta zachodzi :

Read the rest of this entry »

postheadericon Rozłączenie małżonków

Art. 1 Rozwiązanie węzła Kan. 1141 – Małżeństwo zawarte dopełnione nie może być -rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci. Kan. 1142 – Małżeństwo niedopełnione, zawarte przez ochrzczonych lub między stroną ochrzczoną i stroną nieochrzczoną, może być ze słusznej przyczyny rozwiązane przez Biskupa Rzymskiego, na prośbę obydwu stron lub tylko jednej, choćby druga się nie zgadzała.

Read the rest of this entry »