Archive for Sierpień, 2010

postheadericon Podwójna funkcja zbliżenia małżeńskiego

Nauka ta, wielokrotnie przez Nauczycielski Urząd Kościoła podawana wiernym, ma swoją podstawę w ustanowionym przez Boga nierozerwalnym związku, którego człowiekowi nie wolno samowolnie zrywać, między dwojakim znaczeniem tkwiącym w stosunku małżeńskim, między oznaczaniem jedności i oznaczaniem rodzicielstwa.

Albowiem stosunek małżeński z najgłębszej swojej istoty, łącząc najściślejszą więzią męża z żoną, jednocześnie czyni ich zdolnymi do zrodzenia nowego życia, zgodnie z prawami zawartymi w samej naturze mężczyzny i kobiety. Jeżeli zatem zostaną zachowane te dwa istotne elementy stosunku małżeńskiego, a więc oznaczanie jedności i rodzicielstwa, to wtedy zatrzymuje on w pełni swoje znaczenie wzajemnej i prawdziwej miłości oraz swoje odniesienie do bardzo wzniosłego zadania, do którego człowiek zostaje powołany – a mianowicie do rodzicielstwa. Sądzimy, że ludzie naszej epoki są szczególnie przygotowani do zrozumienia, jak bardzo ta nauka jest zgodna z ludzkim rozumem.

Read the rest of this entry »

postheadericon Wykład nauki chrześcijańskiej

„Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących” (Mdr 1,13). Prawdą jest niewątpliwie, że Bóg stworzył istoty żyjące, które trwają przez pewien tylko czas i nie można usunąć śmierci ze świata istot cielesnych. Życie zaś jest tym, co jest przede wszystkim zamierzone wszystkie rzeczy w widzialnym świecie utworzone są ze względu na człowieka, który jest obrazem Boga i punktem kulminacyjnym stworzenia (Rdz 1,26-28). W porządku rzeczy ludzkich „…śmierć weszła na świat przez zawiść szatana” (Mdr 2,24). Wprowadzona przez grzech pozostaje z nim związana – jest zarówno jego znakiem jak i następstwem. Nigdy nie będzie jednak mogła zatriumfować. Chrystus Pan bowiem, potwierdzając prawdę zmartwychwstania, ogłasza w Ewangelii, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych (Mt 22,32) oraz że śmierć, tak jak i grzech, będzie przezwyciężona prze^ zmartwychwstanie Chrystusa (cf 1 Kor 15,20-27). Stąd też uważa się, że życie ludzkie nawet na ziemi jest bezcenne. Życie to, tchnięte przez Stworzyciela, przez Niego jest. odnawiane (Cf Rdz 2,7 Mdr 15,11) i pozostaje pod Bożą opieką: krew ludzka woła do Niego (Cf Rdz 4,10). Zażąda On też zdania z niego rachunku, bo „człowiek został stworzony na wyobrażenie Boga” (Rdz 9,5-6). „Nie będziesz zabijał” (Wj 20,13) – to jest nakaz Boży. Życie wprawdzie jest darem, ale i jednocześnie jest zadaniem: nie tylko bowiem otrzymuje je jako „talent” (Cf Mt 25, 14-30), ale ponadto trzeba je ubogacić. Aby ono zaowocowało wiele stoi przed człowiekiem zadań do wypełnienia, od których nie może się on uchylić. Chrześcijanin rozumie to głęboko, zwłaszcza gdy uświadomi sobie, że życie wieczne zależy od tego, co on sam, wspomożony łaską Bożą, w ziemskim życiu dokona.

Read the rest of this entry »

postheadericon Uważnienie małżeństwa nieważnego na skutek braku formy

Uważnienie małżeństwa nieważnego na skutek braku formy musi zostać dokonane przez ponowne zawarcie według formy kanonicznej, z zachowaniem przepisu kan. 1127, § 2.