Archive for Luty, 2011

postheadericon Miłość małżeńska

Miłość małżeńska najlepiej objawia nam swą prawdziwą naturę i godność dopiero wtedy, gdy rozważamy, że początek swój czerpie ona – jakby z najwyższego źródła – z Boga, który „jest Miłością” i Ojcem, „od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi” (Ef 3,15).

Małżeństwo bowiem nie jest wynikiem jakiegoś przypadku lub owocem ewolucji ślepych sił przyrody Bóg Stwórca ustanowił je mądrze i opatrznościowo w tym celu, aby urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości. Dlatego małżonkowie poprzez wzajemne oddanie się sobie, im tylko właściwe i wyłączne, dążą do takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc się w niej wzajemnie, współpracować równocześnie z Bogiem w wydawaniu na świat i wychowywaniu nowych ludzi. Dla ochrzczoych zaś małżeństwo nabiera godności sakramentalnego znaku łaski, ponieważ wyraża związek Chrystusa z Kościołem.

Read the rest of this entry »

postheadericon Rodzina – komunią osób

„Wedle zamysłu Bożego, małżeństwo jest podstawą szerszej wspólnoty rodzinnej, ponieważ sama instytucja i miłość małżeńska są skierowane ku rodzeniu i wychowaniu potomstwa, w którym znajdują swoje uwieńczenie.

W swej najgłębszej rzeczywistości miłość jest istotowo darem, a miłość małżeńska, prowadząc małżonków do wzajemnego „poznania”, które czyni z nich „jedno ciało”, nie wyczerpuje się wśród nich dwojga, gdyż uzdalnia ich do największego oddania, dzięki któremu stają się współpracownikami Boga, udzielając daru życia nowej osobie ludzkiej. W ten sposób małżonkowie, oddając się sobie, wydają z siebie nową rzeczywistość-dziecko, żywe odbicie ich miłości, trwały znak jedności małżeńskiej oraz żywą i nierozłączną syntezę ojcostwa i macierzyństwa.

Read the rest of this entry »

postheadericon Ustanie przeszkody przyzwoitości publicznej

Przeszkoda przyzwoitości publicznej ustaje tylko przez udzielenie dyspensy. Przeszkoda nie ustaje przez samo zerwanie pożycia przez strony na skutek orzeczenia nieważności małżeństwa lub uzyskania rozwodu cywilnego, czy też zlikwidowania konkubinatu. Jeśliby małżeństwo nieważne zostało unieważnione kanonicznie, do przyzwoitości publicznej dołączyłaby się przeszkoda powinowactwa. Niemożliwa byłaby dyspensa, gdyby zachodziło podejrzenie, że między stronami zachodzi pokrewieństwo w linii prostej (zob. kan. 1091 § 4)”.

Read the rest of this entry »