Archive for Kwiecień, 2011

postheadericon Dzieci

Kan. 1137 – Za dzieci prawego pochodzenia uważa się poczęte lub urodzone z małżeństwa ważnego lub mniemanego. Kan. 1138 – § 1. Ojcem jest ten, na którego wskazuje prawny związek małżeński, chyba że przy pomocy niezbitych argumentów udowodni się co innego.

§ 2. Za dzieci prawego pochodzenia uważa się te, które są urodzone przynajmniej po 180 dniach od zawarcia małżeństwa albo w ciągu 300 dni od dnia rozwiązania życia małżeńskiego,

Read the rest of this entry »

postheadericon Kościół w służbie rodziny

„Kościół świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znając wartości małżeństwa i rodziny, starają się pozostać im wierni tym, którzy w niepewności i niepokoju poszukują prawdy i tyrń, którzy niesłusznie napotykają na przeszkody w realizowaniu własnej wizji rodziny. Podtrzymując pierwszych, oświecając drugich i wspierając tych, którym stwarzane bywają trudności, Kościół pragnie służyć każdemu człowiekowi zatroskanemu o losy małżeństwa i rodziny. W sposób szczególny Kościół zwraca się do ludzi młodych, którzy mają wstąpić na drogę życia małżeńskiego i rodzinnego, aby ukazać im nowe horyzonty, pomóc odkryć piękno i wielkość powołania do miłości i służby życia” (P. Jan Paweł II, Familiaris consortio, Rzym 1981, n. 1).

Read the rest of this entry »

postheadericon Poszczególne przeszkody zrywające

Kan. 1083 – § 1. Nie może zawrzeć ważnego małżeństwa mężczyzna przed ukończeniem szesnastego roku życia” i kobieta przed ukończeniem czternastego roku. § 2. Konferencja Episkopatu ma prawo ustalić wyższy wiek do godziwego zawarcia małżeństwa.

postheadericon Pokrewieństwo prawne powstałe z adopcji

Nie mogą ważnie zawrzeć małżeństwa ze sobą ci, którzy są związani pokrewieństwem prawnym powstałym z adopcji, w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej.

„Pokrewieństwo prawne jest następstwem bliskości osób powstałej z adopcji. Adopcja albo przysposobienie prawne to akt prawny władzy cywilnej, na mocy którego osobę obcą przyjmuje się do rodziny i uznaje za syna czy córkę. Widomym znakiem przysposobienia jest nabycie przez przysposobionego prawa do nazwiska przysposabiającego. Adopcji dokonuje się zgodnie z przepisami prawa danego kraju (zob. kan. 110″).

Read the rest of this entry »