Archive for Wrzesień, 2011

postheadericon Człowiek obrazem Boga-Miłości

„Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo powołując go do istnienia z miłości, powołał go jednocześnie do miłości.

Bóg jest miłością i w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej komunii miłości. Stwarzając człowieka na swój obraz i nieustannie podtrzymując go w istnieniu, Bóg wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie, a więc zdolność i odpowiedzialność za miłość i wspólnotę. Miłość jest zatem podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej.

Read the rest of this entry »

postheadericon Małżeństwo w linii bocznej

W linii bocznej nieważne jest aż do czwartego stopnia włącznie. § 3. Przeszkoda pokrewieństwa nie zwielokrotnia się. § 4. Nigdy nie zezwala się na małżeństwo, jeśli istnieje wątpliwość, czy strony są spokrewnione w jakimś stopniu linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej. {Wyjaśnienia i komentarz z: Ks. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984, s. 144-148: „Przeszkoda pokrewieństwa ma miejsce, jeśli narzeczonych łączy bliski związek krwi, powstały na skutek bezpośredniego lub pośredniego pochodzenia od wspólnego przodka. Jest rzeczą obojętną, czy bliskość osób wynika ze zrodzenia małżeńskiego, czy pozamałżeńskiego.

Read the rest of this entry »

postheadericon Przeszkoda przyzwoitości publicznej

Przeszkoda przyzwoitości publicznej powstaje z nieważnego małżeństwa po rozpoczęciu życia wspólnego albo z notorycznego lub publicznego konkubinatu. Powoduje zaś nieważność małżeństwa w pierwszym stopniu linii prostej między mężczyzną i krewnymi kobiety i odwrotnie.

„Przyzwoitość publiczna jest wynikiem bliskości osób powstałej z nieważnego małżeństwa po nawiązaniu wspólnego pożycia albo z notorycznego lub publicznego konkubinatu. Unieważnia ona małżeństwo pomiędzy mężczyzną a matką lub córką rzekomej żony oraz między niewiastą a ojcem lub synem rzekomego męża. Jest to więc jakby powinowactwo w pierwszym stopniu linii prostej. Podstawą powinowactwa jest małżeństwo ważne, natomiast podstawą przyzwoitości publicznej jest małżeństwo nieważne oraz notoryczny lub publiczny konkubinat.

Read the rest of this entry »

postheadericon Odpowiedzialne rodzicielstwo

Z tych to powodów miłość małżonków domaga się od nich, aby poznali należycie swoje zadanie w dziedzinie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Ponieważ dziś słusznie kładzie się na nie tak wielki nacisk, dlatego musi być ono należycie rozumiane. Rozpatrzyć je przeto należy pod różnymi, ściśle ze sobą powiązanymi i słusznymi aspektami.

Biorąc najpierw pod uwagę procesy biologiczne, odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza znajomość i poszanowanie właściwych im funkcji, rozum człowieka bowiem odkrywa w zdolności dawania życia prawa biologiczne, które są częścią osoby ludzkiej.

Read the rest of this entry »